INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Pana/Pani dane osobowe są  przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na podstawie:
  a) przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  b) ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016, poz. 561).
 2.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
  z siedzibą ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iodo@katowice.rio.gov.pl lub na adres ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.