OPINIE
o kredytach i pożyczkach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), zmienił się sposób przyjmowania wniosków w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych oraz zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Do wniosku o wydanie wyżej wymienionych opinii należy dołączyć:

I. kserokopię uchwały o zaciągnięciu pożyczki, kredytu lub emisji papierów wartościowych

II. następujące dane, w podziale na wszystkie lata objęte aktualną wieloletnią prognozą finansową gminy:

  1. kwoty spłaty rat (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 tej ustawy – wynikających ze zobowiązań zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia, od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.;

  2. kwoty wydatków bieżących na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - wynikających ze zobowiązań zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia, od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.;

  3. łączne kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.

Ponadto należy przekazać dane historyczne - za okres lat 2017 i 2018, które winny być zamieszczone w poz.: [1.1.5.], [12.1.1.] i [12.3.1.] wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wypełnić wiersze w poz. [1.1.5.], [12.1.1.] i [12.3.1.] na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową.

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z właściwością terytorialną w: